-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่เรียบเรียงบทความเรื่องเล่า “เมืองขุขันธ์”

. นายศิริพงษ์  ไพศาลสุวรรณ    
     เรื่อง  ภูมิเมืองขุขันธ์        
.นายประดิษฐ์  ศิลาบุตร             
    เรื่อง  ศรีสะเกษนั้นไซ้กว้างใหญ่นักหนา 
.นายนพคุณ  ภักดีทวนทอง       
    เรื่อง  ตังเคายง  ขุนโจรแห่งเมืองศรีสะเกษ
    เรื่อง  โรงฝิ่นเมืองขุขันธ์
    เรื่อง  กำแพงเมืองโบราณ
.นายนพคุณ  ภักดีทวนทองและนายเผด็จ   ศรีเมือง      
    เรื่อง  ดาบประจำตำแหน่งเมืองขุขันธ์
.นายนิติภูมิ  ขุขันธิน                   
    เรื่อง  กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศษ
.นายบรรณ  มากนวล                  
     เรื่อง  เหตุการณ์ในเมืองขุขันธ์ครั้งเกิดกรณีพิพาทย์อินโดจีน
     เรื่อง  โขนขุขันธ์
.อบต.ลมศักดิ์  อำเภอขุขันธ์                           
    เรื่อง  การปฏิบัติตนในการคล้องช้างของชาวเมืองขุขันธ์

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย