ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ประเทศไทยเรา มีกฏหมายที่ใช้กับการทะเบียนราษฎร เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2452

นับแต่ปี พ.ศ. 2452 เป็นต้นมา ประเทศไทยเรามีกฏหมายที่ใช้กับการทะเบียนราษฎร ดังนี้

1. พระราชบัญญัติสำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) คลิก

2. กฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่าด้วยการทำสำมะโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯลงวันที่ 17 กรกฎาคม ร.ศ. 128 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 มาตรา ๑ ข้อ ๑ คลิก

3. กฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่าด้วยการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ลงวันที่13 สิงหาคม ร.ศ.128 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 มาตรา ๑ ข้อ ๒ คลิก

4. กฏเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่าด้วยการจดทะเบียนคนย้ายตำบลในมณฑลกรุงเทพฯ ลงวันที่ 13 สิงหาคม ร.ศ.128 ซึ่งออกตามความในกฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่าด้วยการทำสำมะโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯลงวันที่ 17 กรกฎาคม ร.ศ. 128  คลิก

5. กฏการจดทะเบียนคนเกิด คนตายหัวเมือง พุทธศักราช 2459 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทำบาญชีคนในพระราชอาณาจักร รศ๑๒๘ มาตรา ๓ คลิก

6. พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสำมะโนครัว และการจดทะเบียนคน เกิด คนตาย คนย้ายตำบล พุทธศักราช 2460 ซึ่งตราขึ้นโดยดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่รับสั่งว่า “การทำบาญชีสำมโนครัวที่ได้เริ่มทำตามพระราชบัญญัติสำหรับทำบาญชีคนในพระราชอาณาจักร รศ. ๑๒๘ นั้น ต่อมาได้มีการแก้ไขการเกิดการตายการย้ายเป็นลำดับมา ถึงเวลานี้จำนวนพลเมืองและรายการต่างๆย่อมคลาดเคลื่อนไปจากจำนวนที่เป็นจริงได้มาก สมควรจะวางระเบียบการตรวจสอบสำมโนครัวขึ้นไว้เพื่อจะได้แก้ไขบาญชีให้ถูกต้องใกล้กับควมเป็นจริงไว้เสมอ อีกประการหนึ่งการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย คนย้ายตำบล ซึ่งเป็นหลักฐานในการแก้ไขบาญชีสำมโนครัวให้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงนั้น ก็ยังหาได้มีบัญญัติเป็นหลักฐานไม่” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  คลิก

7. กฏเสนาบดีกระทรวงนครบาลประกอบพระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสำมะโนครัวและการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย คนย้ายตำบล พ.ศ. 2460 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสำมะโนครัว และการจดทะเบียนคน เกิด คนตาย คนย้ายตำบล พุทธศักราช 2460 มาตรา ๒๑ คลิก

8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พุทธศักราช 2479 ซึ่งตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เพื่อจัดการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล โดยมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติสำหรับทำบาญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ.๑๒๘ พระราชบัญญัติการตรวจสอบสำมโนครัวและการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย คนย้ายตำบล พ.ศ. ๒๔๖๐ กับกฎและข้อบังคับอื่นๆซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินั้นด้วย คลิก

9. พระราชบัญญัติการสำรวจสำมะโนครัว พุทธศักราช 2479 ซึ่งตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยจัดการสำรวจสำมะโนครัวทั่วราชอาณาจักรใน พ.ศ. ๒๔๘๐ คลิก

10. กฏกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พ.ศ.2479 ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น คลิก

11. พระราชบัญญัติการสำรวจสำมะโนครัว พ.ศ. 2490 ซึ่งตราขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยจัดการสำรวจสำมะโนครัวทั่วราชอาณาจักร ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ คลิก

12. กฏกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน พระราชบัญญัติการสำรวจ สำมะโนครัว พ.ศ.2490 ซึ่งตราขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน เพื่อกำหนดตัวผู้ได้รับมอบหมาย ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล รูปแบบ วิธีการ ในการสำมะโนครัวให้เป็นไปในทางเดียวกันทั่วราชอาณาจักร คลิก

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 086-1308496
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 098-5869569

สนับสนุนโดย