-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอเชิญผู้สนใจ.....จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

            ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสภาวัฒนธรรม จำนวน ๒ ฉบับ ทำให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ต้องจัดให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมดังกล่าว จะต้องมีการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เมื่อผ่านกระบวนการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมแล้ว จะทำให้เครือข่ายนั้นๆ มีสภานภาพเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และจะเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมที่ร่วมดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับต่อไป

           ดังนั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงาน กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สมัครจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่าย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๑๓ และ ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ๑๐๔๗ ,๑๔๒๔ และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม) ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

"รักเธอเสมอ" โดย พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงเคยขับร้อง


            พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงเคยขับร้องเพลง "รักเธอเสมอ" ได้ไพเราะมาก ...ขอดวงพระวิญญาณพระองค์จงเสด็จสู่สวรรค์คาลัยเท­อญ ...

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย