-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559)

ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย
ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559)
ตำบลกวย
(หมู่บ้าน)
เขมร
(หมู่บ้าน)
ลาว
(หมู่บ้าน)
ผลรวมทั้งหมด
กฤษณา4913
กันทรารมย์11011
โคกเพชร1111
จะกง10313
ใจดี1111
ดองกำเม็ด3811
ตะเคียน7512
ตาอุด3159
นิคมพัฒนา36110
ปราสาท729
ปรือใหญ่136120
ลมศักดิ์2911
ศรีตระกูล257
ศรีสะอาด99
สะเดาใหญ่1717
สำโรงตาเจ็น15217
โสน71623
หนองฉลอง15410
ห้วยใต้12113
ห้วยสำราญ10111
ห้วยเหนือ1414
หัวเสือ1414
ผลรวมทั้งหมด4518942276
ผู้สำรวจ: นายสุเพียร คำวงศ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์(31/1/2559)

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

           สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


วีดิทัศน์นำเสนอผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมฯประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก


ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหมู่ที่ตำบลปีพ.ศ ที่ได้รับ
1นายสนามชัย เลิศศรีกำนัน1ลมศักดิ์2527
2นายวีระพันธ์ แพงวิเศษกำนัน1ใจดี2534
3นายพรม แพงมากำนัน4โคกเพชร2535
4นายเหลี่ยม วรรณวงศ์กำนัน3สะเดาใหญ๋2537
5นายรัฐนัย สุระนรากุลกำนัน2ปราสาท2540
6นายแปลก นันทะสิงห์กำนัน13สะเดาใหญ่2545
7นายทองมา อุตมะผู้ใหญ่บ้าน9ตาอุด2546
8นายณเรศน์ โสริโยผู้ใหญ่บ้าน4ใจดี2450
9นางรุ่งนภา ตั้งสุระกุลชัยผู้ใหญ่บ้าน6ห้วยใต้2550
10นายวิเชียร อาจภักดีกำนัน3ตะเคียน2553
11นายมัน คำพินิจกำนัน1ปรือใหญ่2554
12นายสมศักดิ์ สายแก้วกำนัน3หัวเสือ2556
13นายเจริญ ปรือปรักผู้ใหญ่บ้าน5ปรือใหญ่2559
ที่มาจาก ข้อมูลทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอำเภอขุขันธ์ จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(29/1/2559)
ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย