-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

           สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


วีดิทัศน์นำเสนอผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมฯประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก


ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหมู่ที่ตำบลปีพ.ศ ที่ได้รับ
1นายสนามชัย เลิศศรีกำนัน1ลมศักดิ์2527
2นายวีระพันธ์ แพงวิเศษกำนัน1ใจดี2534
3นายพรม แพงมากำนัน4โคกเพชร2535
4นายเหลี่ยม วรรณวงศ์กำนัน3สะเดาใหญ๋2537
5นายรัฐนัย สุระนรากุลกำนัน2ปราสาท2540
6นายแปลก นันทะสิงห์กำนัน13สะเดาใหญ่2545
7นายทองมา อุตมะผู้ใหญ่บ้าน9ตาอุด2546
8นายณเรศน์ โสริโยผู้ใหญ่บ้าน4ใจดี2450
9นางรุ่งนภา ตั้งสุระกุลชัยผู้ใหญ่บ้าน6ห้วยใต้2550
10นายวิเชียร อาจภักดีกำนัน3ตะเคียน2553
11นายมัน คำพินิจกำนัน1ปรือใหญ่2554
12นายสมศักดิ์ สายแก้วกำนัน3หัวเสือ2556
13นายเจริญ ปรือปรักผู้ใหญ่บ้าน5ปรือใหญ่2559
ที่มาจาก ข้อมูลทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอำเภอขุขันธ์ จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(29/1/2559)
ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย