-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)

ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโล­ก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใ­ดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโล­กเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถา­มกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิม­ิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"
โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา 
(พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)
ประธานกิตติมศักดิ์ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด


๑. เปิดฉากเริ่มเรื่อง
๒. ทรงปฏิสนธิ
๓. ประสูติ ณ ป่าลุมพินี
๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
๕. ขนานพระนาม
๖. บรรลุปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
๗. อภิเษกสมรส
๘. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔
๙. เสด็จออกบรรพชา
๑๐. อาหารบิณฑบาตมื้อแรก
๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
๑๕. พญามารกรีธาทัพ
๑๖. ตรัสรู้
๑๗. ขับธิดามาร
๑๘. มุจลินท์
๑๙. เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
๒๑. โปรดชฎิลสามพี่น้อง
๒๒. อัครสาวกบรรพชา
๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
๒๖. พระราหุลราชกุมารบรรพชา
๒๗. ชี้อสุภะ
๒๘. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
๒๙. พุทธบิดานิพพาน
๓๐. พระนางพิมพาออกบวช
๓๑. เสด็จดาวดึงส์เทวโลก
๓๒. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๓๓. เทศนาธรรม
๓๔. ปาลิไลยก์
๓๕. โปรดองคุลิมาล
๓๖. โปรดพกาพรหม
๓๗. พิจารณาชราธรรม
๓๘. แสดงโอฬาริกนิมิต
๓๙. ห้ามมาร
๔๐. ปลงอายุสังขาร
๔๑. รับอุทก
๔๒. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ครั้ง
๔๓. สังเวชนียสถาน ๔
๔๔. ดับขันธปรินิพพาน

ขอบพระคุณที่มา : www.buddha-thushaveiheard.com

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามของชาวบ้านในท้องถิ่นรอบๆอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ដួសត្រី /ดัวฮฺ*-เตร็ย*/ คือการใช้อวนขนาดเล็ก หรือสวิงช้อนจับปลา เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ไม่ค่อยได่ถ่ายทอดเก็บหลักฐานภาพไว้ให้ลูกหลานดู ภาพนี้ประทับใจมาก สื่อถึงการช่วยกันหาอยู่หากินตามประสาชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์บ้านเรา การมีครอบครัวที่อบอุ่นและอยู่กันอย่างพอเพียง สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ขออนุเคราะห์ภาพนี้เพื่อเผยแพร่ ครับ
ขอบคุณภาพจาก: หน่วยกู้ชีพ อบต.กันทรารมย์ อำเภขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008913459127,10 มิถุนายน 2558.

2. เพลงภาษาถิ่นเขมรอำเภอขุขันธ์  โดยนายพรรค  วงศางาม   ชาวบ้านตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ท่านร้องสดในงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีของตำบลปราสาท เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 ผลงานเพลงเด่นที่น่าสนใจและมีเนื้อหาคติเตือนใจ มีจำนวน 3 เพลงดังนี้ 
        1) เพลงบอกบุญ
        2) เพลงเวรกรรมตามทัน 
        3) เพลงเตือนใจวัยรุ่น
คลิกเดียว...ที่นี่ เพื่อฟังเพลงภาษาถิ่นเขมรอำเภอขุขันธ์ 


3. เจียม ชุม(คนเขมรขุขันธ์เรียก "ตาจุม") หรือพ่อจุม แสงจันทร์ อยู่บ้านศรีสะอาด  ตำบลศรีสะอาด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นนักเจรียง(นักร้องเพลง)เขมรโบราณมืออาชีพ  คุณตาได้เรียนรู้การร้องเพลงและเล่นดนตรีจากพ่อเจียมเสน จัน บิดาของคุณตาซึ่งได้อพยพจากจังหวัดกำปงจาม  ประเทศกัมพูชา มาอาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส  และกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ได้ถ่ายทอดมรดกนี้ให้กับคุณตา   อาไยที่"ตาจุม"เล่นไม่เหมือนอาไยที่เล่นกันในประเทศกัมพูชาทุกวันนี้ แต่เป็นการเล่นที่สนุกสนานมาก  และบทเจรียง(บทร้อง)ภาษาเขมรที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ฟัง  น่าเสียดายมาก...ที่ไม่มีใครสนใจที่จะเรียนรู้การเจรียง(ร้องเพลง)จากคุณตาเลย  ดังนั้น ศิลปะการแสดงด้านนี้อาจจะหายไปถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่สนใจใคร่เรียนรู้จากคุณตา...

คลิกเดียว...ที่นี่ เพื่อฟังผลงานของพอจุม  แสงจันทร์

           วันนี้  พ่อจุม แสงจันทร์ สามารถสร้างรายได้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันจากการเจรียง(ร้องเพลง)และเล่นดนตรี เพราะยังมีคนเขมรต้องการที่จะเห็นคุณตาร้องเพลง   การเจรียง(ร้องเพลง)ไปพร้อมๆกับการสีซอ เป็นศิลปะการแสดงของชนเผ่าเขมรอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยมีในประเทศกัมพูชา....แต่มีเพียงแห่งเดียวในโลก....คือที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทยของเรานี่เอง

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระคุณพ่อ-พระคุณแม่ คลิกเดียวฟังได้จนจบทั้ง ๖ ตอน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ และเจ้าอาวาสวัดบ้าน­­ป­­รือใหญ่


พระคุณพ่อ-พระคุณแม่ คลิกเดียวฟังได้จนจบทั้ง ๖ ตอน
บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ 
และเจ้าอาวาสวัดบ้าน­­ป­­รือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พุทธประวัติฉบับบริบูรณ์ คลิกเดียวฟังได้จนจบทั้ง ๑๗ ตอน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์


พุทธประวัติฉบับบริบูรณ์ คลิกเดียวฟังได้จนจบทั้ง ๑๗ ตอน 
บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ 
และเจ้าอาวาสวัดบ้าน­­ป­­รือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เสียงปลุก(4ตอน)-เสียงธรรม(5ตอน)-เสียงปลง(3ตอน) คลิกเดียวฟังได้ทุกตอนจนจบ


              เสียงปลุก(4ตอน)-เสียงธรรม(5ตอน)-เสียงปลง(3ตอน)  คลิกเดียวฟังได้ทุกตอนจนจบเป็นการจัดทำขึ้นมาเองด้วยความศรัทธาในพระศาสนาของพระศาสดา จึงรวบรวม เลียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ไว้ ณ.ที่เดียวกัน  ขออนุโมทนาสาธุ และขอบคุณผู้ที่นำธรรมะมาเผยแพร่ คือ ช่องYoutube ของ โกปิโก้ โกยารักษ์  ฟังแล้วแก้ทุกข์ได้_ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญฯสาธุ

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพยนตร์ เรื่อง "พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก" คลิกเดียวดูต่อเนื่องทุกตอน
                พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของมหาบุรุษ ผู้ค้นพบความลับของจักรวาล ละครซีรีส์ที่ได้รับรางวัลการันตี รางวัลชนะเลิศ Asian Television Awards 2014 ในสาขา  BEST CINEMATOGRAPHY  หรือ กำกับภาพยอดเยี่ยม ซีรีส์เรื่องนี้ ทำขึ้นจากศรัทธาอันแรงกล้าของมหาเศรษฐีชาว­อินเดียที่ชื่อ Dr. B.K. Modi ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้­า ตั้งแต่อายุ 24 ปี ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธเจ้า­ให้ออกสู่สายตาคนทั้งโลก โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ ช่อง 1 เวิร์คพอยส์ ภูมิใจนำเสนอเพื่อคนไทยทุกคน 

ขอบคุณที่มา : Sahamongkolfilm International Co.,Ltd 


ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย