-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คำกล่าวอัญเชิญเทวดาและดวงวิญญาณโฎนตาเมืองขุขันธ์...ฉบับปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556


(ฉบับภาษาไทย)

           สาธุ ! สาธุ ! สาธุ !  พระผู้มีพระภาคเจ้า พระบรมศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ประทานอนุญาตให้พระบาทพิมพิสาร  กษัตริย์แห่ง
แคว้นมคธ ได้กระทำ เปตพลี คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว บุญนี้ ก็คือ สารทพิธี  หรือพิธี แซนโฎนตา ที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้
         ข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญเทพบุตร เทพธิดา พระอินทร์ พระพรหม
 ตลอดทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ซึ่งสถิตอยู่สวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกา ได้แก่
          พระบาทธตรฐ    ผู้ดูแลด้านบูรพาทิศ
          พระบาทวิรุฬหก ผู้ดูแลด้านทักษิณทิศ
          พระบาทวิรูปักษ์  ผู้ดูแลด้านประจิมทิศ
          และพระบาทกุเวรหรือท้าวเวสสุวัณ  ผู้ดูแลทิศอุดร 
ได้มาเป็นสักขีพยานในการทำพิธีแซนโฎนตาของพวกเราในวันนี้ และขอกราบอัญเชิญบรรพบุรุษทั้งหลาย ปู่ย่าตายาย ซึ่งมีท่านพระยาไกรภักดีศรนครลำดวน ที่ได้ปกครองเมืองขุขันธ์ท่านแรก   ตลอดมาจนถึง พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ในลำดับที่ 9  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลาย ได้โปรดมารับเครื่องสังเวย ได้แก่ ภักษาหาร ผลาหาร ของหวานต่างๆครบทุกประเภท และเครื่องสักการบูชา ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดหามาถวายท่านในวันนี้
          หลังจากที่ท่านทั้งหลาย ปู่ย่าตายาย ได้รับประทานอิ่มหนำสำราญจนเป็นที่พอใจของทุกท่านแล้ว ขอท่านได้โปรดประทานพรให้พวกข้าพเจ้าได้รับแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรก็ให้ได้สมปรารถนาทุกประการ
                                                     สาธุ
! สาธุ ! สาธุ !


(ฉบับภาษาอังกฤษ)


          Sadhu! Sadhu! Sadhu!  Holy, the Lord Buddha, who gave permission to King Pimpisan , King of Bihar to prepare the ceremony to give food  to those who passed away.  And this ceremony that we call Saen Dhounta as we are doing now.
          We are pleased and respectfully to invite gods to witness. They are the male deity and goddess, the god Indra, God Brahma and the Four Heavenly Kings  are four gods, on Cāturmahārājikakāyika, each of whom watches over one cardinal direction of the world.
          Dhṛtarāṣṭra or Thao Thatarot watches over the east direction.
          Virūḍhaka or Thao Wirunhok  watches over  the  south direction.
          Virūpākṣa or Thao Wirupak watches over  the  west direction.
          Vaiśravaṇa (Kubera) or  Thao Kuwen or Wetsawan, Wetsuwan  watches over  the north direction.
And we also invite  ancestor, namely Praya Krai Pakdi Sinakorn Lamduan, the first leader who ruled Mueng Khukhan to the last leader No. 9 Praya Khukhan Pakdi Sinakorn Lamduan and also their attendants. Please come to eat food, fruits, desserts include every kind of offerings, we are willing to supply  you  today.
         After our ancestor have enough ate offerings. Would you please bless us to  be happy and prosperous and what we need to have fulfilled in all respects.  Sadhu! Sadhu! Sadhu! (ฉบับภาษาเขมร) 


สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ขอขอบพระคุณ
     1. ดร.ปริง  เพชรล้วน จัดทำและเอื้อเฟื้อคำแปลภาษาอังกฤษ  และภาษาเขมร
     2. คุณสุเพียร  คำวงศ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์...ตรวจ/ทานข้อความและคำแปลภาษาไทย

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย