-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

วาระเตรียมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม( 1เมษายน 2564)

1. แนะนำสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ 

www.mueangkhukhanculturalcouncil.org

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563

2. แนะนำ รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ 
   นายสุเพียร  คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์(31 ธันวาคม 2563 -ปัจจุบัน) 


ที่มา : 
ที่ ศก ๐๐๓๑/๐๓๗๖ ลว 15 ม.ค. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม - ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙


3.การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2564 -2566

          ตามที่ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้มอบทิศทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๒ ด้านใหญ่คือ อาหาร และผ้าไทย และได้กำหนดกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๓ ปี  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  และที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)  กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่  จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

            อธิบดีสวธ.เผยต่อว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ (เฉพาะในส่วนภูมิภาค) ดังนี้

๑. สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรมเทศบาล และสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่เกิน ๒๑ คน)

๒. สภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๔  (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๓๙ คน)

๓. สภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๑๙ คน และไม่เกิน ๕๑ คน)

๔. สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

        ขณะนี้  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารแบบบันทึกการปรึกษาหารือการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรม  แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาวัฒนธรรม  และแบบสำรวจความคงอยู่และสถานภาพการเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมฯ เพื่อส่งให้วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวฒนธรรมตำบล และเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป  และจะได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

สรุปการส่งรายงานการประชุมปรึกษาหารือฯ และส่งรายชื่อสมาชิกสภาวัฒนธรรมใหม่ 22 ตำบล /เครือข่ายทางวัฒนธรรม อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ลำดับตำบลหมายเหตุจำนวนกรรมการ(คน)
1กฤษณา21
2กันทรารมย์21
3โคกเพชร21
4จะกง21
5ใจดี21
6ดองกำเม็ดรอเอกสารบันทึกการประชุม21
7ตะเคียน21
8ตาอุด21
9ทต.เมืองขุขันธ์15
10นิคมพัฒนา20
11ปราสาท21
12ปรือใหญ่21
13ลมศักดิ์รอเอกสารแก้ไขล่าสุด21
14ศรีตระกูล13
15สะเดาใหญ่21
16โสน21
17หนองฉลอง19
18ห้วยใต้21
19ห้วยเหนือ21
20หัวเสือ17
ผลรวม399
21ทต.ศรีสะอาดยังไม่ส่งเอกสาร
22สำโรงตาเจ็นยังไม่ส่งเอกสาร
23ห้วยสำราญยังไม่ส่งเอกสาร

หมายเหตุ กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ชุดเดิม
เริ่มดำรงตำแหน่ง 
ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  (ตาม ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ ข้อที่8 ความว่า ...ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ขึ้นใหม่ ให้ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป จนกว่าประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ )

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติกล่าวคือมีการระบาดของโรคโควิด 19  และมีประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ทำให้กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ชุดเดิม ยังคงดำรงตำแหน่งมาจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งฯ 4 ปี 3 เดือน 10 วัน (ตามข้อบังคับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ ข้อที่8 ความว่า ...และในกรณีที่ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และมีเหตการณ์ไม่ปกติที่ทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขึ้นใหม่ได้  ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้     และมีประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น  รักษาการแทนในตําแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์   เพื่อดําเนินงานต่อไป    จนกว่าประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ )

4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ จะดําเนินการรวบรวมและจัดทําข้อมูล ปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 

            ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการรวบรวมและจัดทําข้อมูล ปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามรายการที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน เพื่อจัดทําเป็นบัญชีปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริม บทบาทของปราชญ์ท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาครัฐ 

           ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  จึงขอความอนุเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลในพื้นที่ของอำเภอขุขันธ์ สํารวจข้อมูลปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และชุมชนให้การ ยอมรับอย่างเป็นที่ประจักษ์ ตามรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีแล้ว ตามลิงก์และQR-Codeด้านล่างนี้ โดยจัดทําข้อมูลตามแบบสํารวจปราชญ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งจัดส่ง ข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔  นี้

 แบบสำรวจมรดกภูมิปัญญาและปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิก  หรือใช้โทรศัพท์ส่องQR-Code ด้านล่างนี้

หมายเหตุ บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของจังหวัดศรีสะเกษ คลิก
ที่มา : 
ที่ ศก ๐๐๓๑/ว ๑๕๙๒ ลว 15 มี.ค. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สํารวจปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

5. กิจกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน เนื่องในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ เป็นตัวแทนกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ประสานงานและจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมรากวัฒนธรรม  ของดีบ้านฉัน เนื่องในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ ลานประกวดด้านหน้าเวทีการกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณกลุ่มทอผ้าลายลูกแก้ว บ้านนิคมเขต7  ตำบลนิคมพัฒนา  นำโดย นางสริด วงษ์ขันธ์ และคณะ ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมตำบลนิคมพัฒนา ที่ได้เข้าร่วมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและกิจกรรมสาธิตทำอาหารพื้นถิ่นในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์

อาหารพื้นถิ่นอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ที่นำเสนอประจำปีนี้ คือแกงไก่ใส่ขนุน សម្លខ្ទិះខ្នុរសាច់មាន់  Chicken Curry with Young Jackfruit ก็ได้รับความสนใจและได้รับคำชื่นชมว่า รสชาติอร่อยถูกปาก และขายได้จนเกลี้ยงหม้อ...จนเหลือไว้เพียงถ้วยเดียวไว้ให้กรรมการมาตรวจประเมิน...เท่านั้น

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ กลุ่มพานบายศรีบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลลมศักดิ์  นำโดย นางสวิน พันแก่น และนางคูณ สุภารัตน์  โดยมีคุณครูณัฐพล พันแก่น พนักงานขับรถที่ได้พาคณะทำพานบายศรีเข้าร่วม การประกวดทำพานใบศรีใบตอง ในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ กลุ่มแส่วผ้าบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลลมศักดิ์  ที่ได้เข้าร่วมการประกวดแส่วผ้า  ในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์ วันนี้มาประกวดแส่วผ้า / ប៉ាក់ក្បាច់ក្បូរ​ /ปัก-กบัจ*-กโบร*/ ได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ขอขอบคุณ คณะนักเรียนและคุณครู จาก โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  อำนวยการแสดงโดย นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ที่ได้จัดรายการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง  การแสดงศิลปะวัฒนธรรม : เรื็อมแซนโฎนตา   และ การสาธิตพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้าน ในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์ 

6. สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช 2564
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ขอเรียนเชิญ นายอำเภอขุขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ท่านผู้มีเกียรติ ท่านนายก อบต.ปราสาท และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.ปราสาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ โบราณสถานปราสาทตาเล็ง ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กำหนดการ
กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย (จังหวัดศรีสะเกษ)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
........................................................
ณ โบราณสถานปราสาทตาเล็ง ตำบลปราสาท
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- นายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กล่าวต้อนรับล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ
- นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ประธานในพิธี
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมทำความสะอาดโบราณสถานปราสาทตาเล็ง และพื้นที่ใกล้เคียง กล่าวเปิดโครงการ
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่ปราสาทตาเล็ง และการอนุรักษ์ในเบื้องต้น โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มโบราณคดี (ชุดสุภาพ เสื้อสีม่วง โดยแต่งกายชุดที่พร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนด) ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หมายเหตุ - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม แจกระหว่างการลงทะเบียน - การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำตัวตามความเหมาะสม ที่มา : ที่ วธ 0420/ว 1326 ลว 25 มี.ค. 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย