-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำกล่าวบูชาพระพุทธเจ้า อัญเชิญเทวดา และดวงวิญญาณโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2559 (ฉบับ 3 ภาษา)

(ต้นฉบับภาษาเขมรโบราณเมืองขุขันธ์)


( ต้นฉบับแปลภาษาเป็นภาษาไทย )
สาธุ สาธุ สาธุ

พระผู้มีพระภาคเจ้า พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ประทานอนุญาตให้พระบาทพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้กระทำพิธีปุพพเปตพลี คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีบุญนี้ คือสารทพิธี หรือพิธีแซนโฎนตา ที่พวกเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้
ข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญ เทพบุตร เทพธิดา ที่รักษาคุ้มครอง ณ สถานที่แห่งนี้พร้อมด้วยพระอินทร์ พระพรหม พระยมราช ตลอดทั้งท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ซึ่งสถิตอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ได้แก่
พระบาท ธตรฐ ผู้ดูแลด้านบูรพาทิศ
พระบาทวิรุฬหก ผู้ดูแลด้านทักษิณทิศ
พระบาทวิรูปักษ์ ผู้ดูแลด้านปัจจิมทิศ
และพระบาทกุเวร หรือท้าวเวสสุวัณ ผู้ดูแลทิศอุดร
ขอกราบอัญเชิญ เทพารักษ์คุณตาคลังเมือง คุณตาประจำเมือง ซึ่งสถิตอยู่ในทิศทั้ง 8 พระแม่ธรณี ได้มาเป็นสักขีพยานในพิธีแซนโฎนตาของพวกเราในวันนี้
ณ วันนี้ลูกหลานเมืองขุขันธ์ พร้อมใจกันทำบุญใหญ่เพื่อบูชาคุณด้วยกระยาหารแด่คุณตาประจำเมือง คุณบิดา คุณมารดา พี่น้อง ลูกหลาน บรรดาญาติทุกถิ่นฐาน ขอให้สุขสำราญดังที่ใจปรารถนา
วันนี้ วันดี เวลางาม ลูกหลานเมืองขุขันธ์ได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญ โดยมีท่าน
……………………………………………. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
……………………………………………. นายอำเภอขุขันธ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 21 ตำบล กำนันทั้ง 22 ตำบล ผู้ใหญ่บ้านทั้ง  276  หมู่บ้าน และลูกหลานชาวขุขันธ์ทุกสารทิศได้ตระเตรียมโภชนาหาร    จับก้อนข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นข้าวทิพย์เดือน 10 อันอุดมสมบูรณ์ มอบให้ปู่ย่า ตายาย เพื่ออุทิศส่วนบุญถึงญาติกาทั้งหลาย
ขอท่านปู่ย่า ตายาย ได้โปรดมารับเครื่องโภชนกระยา อันได้แก่ ขนมต่างๆ กล้วยสุก ข้าวต้ม อาหารคาวหวานทั้งหลาย ข้าว แกง อาหารเนื้อ หมู ปลา เป็ด ไก่ ผลไม้ เผือกมัน นานาชนิด หมากพลู พร้อมด้วยธูปเทียนเพื่อบูชา ปู่ย่า ตายายให้ได้รับประทานและบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ ให้อิ่มหนำสำราญอย่างที่ท่านปรารถนาทุกประการ
ขอกราบอัญเชิญพระยาขุขันธ์ทุกท่าน โดยมีตากะจะ ซึ่งภาษาไทยเรียกท่านว่า พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน เป็นท่านแรก และพระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวนทั้ง     8 ท่าน ซึ่งได้แก่ คุณตาเชียงขัน ท้าวบุญจันทร์ คุณตาทองด้วง คุณตาท้าวใน คุณตาท้าวนวน คุณตาท้าวกิ่ง คุณตาท้าววัง ตลอดถึงคุณตาท้าวปาน หรือคุณตาปัญญา ขุขันธิน
พร้อมด้วยปู่ย่า ตายาย นายคลังเมือง ปู่ย่า ตายายประจำเมือง ที่อาศัยอยู่ทั่วดินแดน ภูเขา ลำเนาไพร ตามท้องไร่ ท้องนา ห้วยหนองคลองบึง พร้อมด้วยครอบครัวทุกถิ่นฐานซึ่งได้มาอยู่พร้อมกัน ณ สถานที่แห่งนี้หรืออยู่ ณ สถานที่แห่งใดในทุกสารทิศ
ขอท่านได้โปรดมาร่วมรับประทานอาหาร ภักษาหาร ผลาหารให้อิ่มหนำสำราญ เมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำสำราญเป็นที่เบิกบานสำราญใจแล้ว ขอท่านได้โปรดอวยชัยให้พรให้ลูกหลานทั้งหลายได้มีความสุขกายสบายใจ อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ค้าขายได้กำไรงาม หากินร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยใดๆ อย่าได้มาเบียดเบียน ขอให้มีความสุขทั้งหมู่ชนและสัตว์ทั้งหลาย
ขอให้ลูกหลานเมืองขุขันธ์ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังที่ใจปรารถนาทุกท่านทุกประการเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ
พระเจ้าพิมพิสาร ทรงขออนุญาตพระพุทธเจ้าทำพิธีปุพพเปตพลี
คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต ให้ทำได้


( ต้นฉบับแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษ )

Sadhu, Sadhu, Sadhu
Holy, the Lord Buddha, who gave permission to King Bimbisara, King of Magadha Empire to prepare the ceremony to give foods to those who passed away. And this ceremony that we call San Dhounta as we are doing now.

We are pleased and respectfully to invite gods to witness. They are male deity and goddess, the God Indra, god Brahma and the four Heavenly Kings are four gods on Cāturmahārājikakāyika, each of whom watches over one cardinal direction of the world.

Dhṛtarāṣṭra or Thao Thatarot, watches over the east direction.

Virūḍhaka   or Thao Wirunhok watches over the south direction.

Virūpākṣa or Thao Wirupak watches over the west direction.

Vaiśravaṇa a (Kubera) or Thao Kuwen or Wetsawan or Wetsuwan watches over the north direction.
Also, we are pleased and respectfully to invite Guardian angels, treasurers, grandfathers, grandmothers of Meuang Khukhan in the eight directions also the Earth goddess to witness our San Dhounta ceremony nowadays.
As of today, descendants of Meuang Khukhan are ready making merit in a big ceremony with every consumables to worship our grandfathers, grandmothers, fathers, mothers, brethrens, descendants those relatives who live everywhere to be happy with our offerings.
Today is very good day. The descendants of Meuang Khukhan are ready to make merit with
………………………………….Si sa ket Provincial Governor
………………………………….Khukhan District Officer

the mayor of Meuang Khukhan,the mayor of Si Sa-at, the 21 mayors of all communes, 22 commune headmen and 276 village headmen.

Your descendants have already prepared every plentiful consumables on the tenth of lunar month to offer grandfathers and grandmothers to dedicate and devote merit to all relatives.

We are happy to invite our grandfathers and grandmothers to receive consumables namely, desserts, various sweets, ripe many bananas, many kinds of mush, meat dishes and many candies, rices, fruits, taro, numerous eatable root crops, betel and betel nuts also incense stick and candle to worship our grandfathers and grandmothers to consume perfectly according to your wishes.

Today, we respectfully invite all nine leaders of Meuang Khukhan to participate San Dhounta ceremony. They are Praya Krai Pakdi Sinakorn Lamduan, as we always call him, Takaja, the first leader, Kunta Chiengkhan, Thao Boonchan, Kunta Thongdung, Kunta Thaonai, Kunta Thaonuan, Kunta Thao King, Kunta Thaowang also Kunta Pan or Kunta Panya Khukhandhin.

In addition, we also invite all our grandparents, the treasury officer and other relatives who live everywhere, in forest hills, according to on the farm fields, creeks, lagoons, canals, swamps, to come and consume plenty of consumables.

After all of you have had consumables happily, please bless us to be happy, to live long, to live in peace, to receive trading profit, to become wealthy, healthy, to have more plenty of fish and rice, to live without any illness and be happy both people and also animals.
Everything what descendants of Meuang Khukhan are thinking should receive in all respects.
Sadhu, Sadhu, Sadhu
พระเจ้าพิมพิสาร ทรงหลั่งน้ำ "ทักษิโณทก"
แปลว่า กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศล และอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่พระญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
ภาพเขียนโดย ครูเหม เวชกร

กราบขอบพระคุณ : บรรพบุรุษครูบาอาจารย์เจ้าของตำราอัญเชิญดวงวิญญาณโฎนตาจากทุกตำบลในอำเภอขุขันธ์ ที่ทีมงานได้ศึกษาค้นคว้า และนำมาร้อยเรียงเป็นคำกล่าวอัญเชิญที่สมบูรณ์ สำหรับงานบุญประเพณีแซนโฎนตาทุกปี ของอำเภอขุขันธ์

ขอบคุณครูผู้ตรวจ/ทาน และแปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ : 
- ดร.ปริง เพชรล้วน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรมงานแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ ๒๕๕๙

ทีมงานผู้เรียบเรียง : 
- นายสุเพียร คำวงศ์ กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
- นายเคลื่อน บุญเครือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.กันทรารมย์
- นายธีรพัฒน์ ย่อทอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.กันทรารมย์


ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย