-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตติดต่อ / ลักษณะภูมิประเทศ / พื้นที่การใช้ประโยชน์ / ประชากร/อาชีพ/รายได้

ลักษณะที่ตั้ง
ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเหนือ ติดถนนสาย  ศรีสะเกษ – ขุขันธ์อยู่ทางทิศใต้ของที่ตั้งศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 49  กิโลเมตร จัดเป็นอำเภอชั้น1 มีพื้นที่ประมาณ ๙๑๔,๓๐๙  ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๗๑,๔๒๖.๘๗ ไร่  ปัจจุบัน มีนายอนุรัตน์  ลีธีระประเสริฐ เป็นนายอำเภอขุขันธ์ 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ     ติดต่อกับ     อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้          ติดต่อกับ    อำเภอภูสิงห์,อำเภอขุนหาญ
                       และเทือกเขาพนมดงรัก  จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อำเภอไพรบึง
                       และอำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ     อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ
                       และอำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์


 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  มีลักษณะลาดต่ำจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ  เนื่องจากทิศใต้เป็นเทือกเขาที่ไม่สูงนัก  ติดต่อกับเทือกเขาพนมดงเร็ก  มีลักษณะทางภูมิอากาศเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว   เป็นพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งกำเนิดของ ลำน้ำต่างๆ อันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ  ที่เกิดจากเทือกเขาพนมดงเร็ก  ไหลผ่านอำเภอขุขันธ์  ดังนี้
๑. ลำห้วยสำราญ  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ที่ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ ไหลผ่านตำบลโสน ,กันทรารมย์ ,ใจดี และหัวเสือ  
๒. ลำห้วยศาลา   ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก  ที่บ้านนาตราว อำเภอภูสิงห์ไหลผ่านตำบลโคกตาล  ปรือใหญ่  นิคมพัฒนา  หนองฉลอง ตาอุด  ห้วยใต้ และได้ไหลไปเชื่อมกับลำห้วยเหนือที่บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ 
๓. ลำห้วยเหนือ   รับน้ำต่อจากห้วยใต้ลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ
๔. ลำห้วยตึ๊กชู     ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ที่ตำบลละลม  ไหลผ่านตำบลโสนและไปเชื่อมกับลำห้วยสำราญที่บ้านตาสุ  ตำบลใจดี  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

พื้นที่การใช้ประโยชน์
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอขุขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม  ประมาณร้อยละ  ๘๑.๕๑  ของพื้นที่อำเภอการถือครองที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฏร  ดังนี้ 
-โฉนด   ๔๒๗๒๘  แปลง  หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  ๖๑๑  แปลง
  - หนังสือรับรองการทำประโยชน์  (น.ส. ๓ ก)  จำนวน ๖๗๒๗  แปลง
  - หนังสือรับรองการทำประโยชน์   ๑,๐๘๙  แปลง

ประชากร/อาชีพ/รายได้
ประชากร  ตามสถิติทะเบียนราษฏร มีจำนวน  ทั้งสิ้น ๑๔๔,๒๐๙  คน   แยกเป็นชาย   ๗๑๙๒๕   คน  หญิง ๗๒๒๘๔  คน  จำนวน ๒๗๑๔๔  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ ๑๖๙.๖๘  คน/ตร.กม.
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา   
รายได้ประชากร เฉลี่ย/ปี/คน  ๒๒,๓๐๓ บาท 
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน  ๙๘,๒๓๘  คนแยกเป็น ชาย ๔๙๙๐๑  คนหญิง ๙๘๒๓๘  คน

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย