-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัดไทยเทพนิมิตร

            วัดไทยเทพนิมิตตั้งอยู่ทางทิศเหนือเมืองขุขันธ์  (บริเวณบ้านห้วย  ตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ  ในปัจจุบัน) ทำการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๓  โดยหลวงเทพรักษาเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัด ได้เกณฑ์ไพร่พลชาวกรุงเทพมหานคร  และชาวหัวเมืองต่าง ๆ  สร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์คราวไปทัพ  แล้วนิมนต์พระจากวัดบกจันทร์นคร  ไปอยู่ประจำวัด  เดิมชาวบ้านเรียกว่า  “วัดไทย”  ตามผู้ริเริ่มสร้างวัด  คือ หลวงเทพรักษา เป็นคนไทยกรุงเทพฯ  และต่อมาเพื่อความเป็นศิริมงคล ยกย่องให้เกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน หลวงเทพรักษาชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดไทยคำเต็มๆว่า  “วัดไทยเทพนิมิตร”


             ในปี พ.ศ. ๒๓๗๖  กองทัพญวนได้ยกทัพเข้ามาในเขตเมืองเขมร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพจากส่วนกลาง ยกทัพไปทำศึกสงครามกับญวน การทำศึกสงครามในครั้งนี้ทรงมีบัญชารับสั่งให้เจ้าเมืองขุขันธ์ ส่งกำลังทหารไปช่วยรบจำนวน ๑,๕๐๐ คน โดยให้ทัพจากเมืองขุขันธ์ร่วมกับทัพจากส่วนกลาง  บริเวณวัดไทยเทพนิมิตร ในขณะนั้น จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ เป็นที่รวมกำลังพลพล โดยมีหลวงเทพรักษา เป็นผู้บัญชาการ และเกณฑ์กำลังพลเมืองขุขันธ์  ศรีสะเกษ  เดชอุดม  สุรินทร์  และสังขะ  ไปรบกับญวนในครั้งนี้ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย