-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระยาบำรุงบุรประจันต์ จางวาง ( จันดี กาญจนเสริม ) คือใคร ?

พระยาบำรุงบุรประจันต์ จางวาง
( จันดี กาญจนเสริม ) 
  • บรรดาศักดิ์เดิม คือ พระรัตนโกศา ดำรงตำแหน่งปลัดเมืองขุขันธ์ (พ.ศ. 2426 - 2436)  
  • ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์และดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำเมืองบริเวณขุขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ.2436-2450 
  • และต่อมาปี พ.ศ. 2450 ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองขุขันธ์ ลำดับที่ 2(พ.ศ.2450-2452) 
...ที่จังหวัดศรีสะเกษระบุในป้ายทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นลำดับที่ 1 น่าจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง...วงศ์ตระกูลพระยาบำรุงบุรประจันต์ จางวาง

พระยาบำรุงฯ มีภรรยา 3 คน

1. พระยาบำรุง สมรสกับ นางทองนาค มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่
  1.1 นางจำปาเทศ สมรสกับ พระยาขุขันธ์ฯ(ปัญญา  ขุขันธิน)
  1.2 นางเสม  สมรสกับ นายมี
  1.3 นายทองคำ สมรสกับ นางสุวรรณ
  1.4 นางบัวแก้ว สมรสกับ นายเริด

2. พระยาบำรุง สมรสกับ หม่อมจิม(ชาวจังหวัดอุบลฯ) มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่
2.1 นายเชาว์(ชื่อเดิม ทองพัน) กาญจนเสริม สมรสกับ นางธานี กาญจนเสริม บุตรสาวขุนประสาทธนสิทธิ์(บุญรอด ไชยโยชน์) กับ นางวันคำ ไชยโยชน์มีบุตรธิดา 3 คน คือ
  2.1.1 นางสมศักดิ์  สมรสกับ นายปอง  อาภาศิลป์ มีบุตร 3 คน คือ
       1) รศ.ดร. ปราการ อาภาศิลป์ สมรสกับ ดร. ดวงพร  อาภาศิลป์ มีบุตร 1คน คือ ด.ช. ปรมัตถ์  อาภาศิลป์
        2)  นายอิทธิโชติ  อาภาศิลป์ 
        3)  นางปฏิมา  อาภาศิลป์ สมรสกับ นายไชยยงค์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ มีบุตรธิดา 3 คน คือ นางสาวปภาดา   พึ่งเกียรติไพโรจน์ , นางสาวปัญจพร  พึ่งเกียรติไพโรจน์  และนายปุญญพัฒน์   พึ่งเกียรติไพโรจน์ 

  2.1.2 นายบุระ  กาญจนเสริม  สมรสกับ นางรัชนี  กาญจนเสริม(สกุลเดิม สุวรรณชฎ) มีบุตรธิดา 2 คน คือ
       1) นายคงปฐม    กาญจนเสริม
       2) นางสาวเฉกชนิตา  กาญจนเสริม

  2.1.3 นายชวลิต  กาญจนเสริม  สมรสกับ นางสายพิณ  กาญจนเสริม มีบุตรธิดา 3 คน คือ
       1) นายแพทย์วิชิต           กาญจนเสริม
       2) นายประสิทธิ์               กาญจนเสริม
       3) สัตวแพทย์หญิงชีวิตา   กาญจนเสริม

2.2 นายพุฒเทศ กาญจนเสริม สมรสกับ นางขวัญเมือง  อุดล มีบุตร 1 คน คือ
  2.2.1 ร้อยตรีชนินทร์  กาญจนเสริม สมรสกับ นางอุทัย  กาญจนเสริม(สกุลเดิม พวงรัตน์) มีบุตรธิดา 6 คน คือ
       1) นายสุชาติ  กาญจนเสริม สมรสกับ นางนฤมล กาญจนเสริม มีบุตร 1 คน คือ นายสุเมธ กาญจนเสริม
       2) จ.ส.อ.สุรชัย  กาญจนเสริม สมรสกับ นางอมรัตน์ กาญจนเสริม มีบุตรธิดา 2 คน คือ นายนรา กาญจนเสริม และนางสาวฟองดาว  กาญจนเสริม
       3) นายผาสุก  กาญจนเสริม สมรสกับ นางวารุณี กาญจนเสริม(สกุลเดิม จิ๋วสกุล) มีบุตรธิดา 2 คน คือ นายสุวิชา กาญจนเสริม และด.ญ.ฟองแก้ว  กาญจนเสริม
       4) นางสาวฟองเดือน  กาญจนเสริม สมรสกับ นายสิทธิ์ ปิยะสินธิ์ชาติ มีธิดา 1 คน คือ เด็กหญิงพรดาว  ปิยะสินธิ์ชาติ
       5) นายสันติ  กาญจนเสริม สมรสกับ นางรุ่งทิวา  กาญจนเสริม มีบุตร 1 คน คือ เด็กชายทินภัทร   กาญจนเสริม
       6) นายประสานมิตร  กาญจนเสริม 

3. พระยาบำรุง สมรสกับ นางน้อย(ชาวบ้านสะเดาใหญ่) มีธิดา 4 คน ได้แก่
3.1 นางสาย
3.2 นางอินทร์  บุตรภักดี(เกิด 2 เม.ย. พ.ศ. 2448) สมรสกับ นายชาย  บุญจูง มีธิดา 1 คน คือ
          3.2.1 นางสมพงษ์   บุญจูง(เกิด 10 พ.ค. พ.ศ. 2478) สมรสกับ นายสุรินทร์  บุญจูง(เกิด 3 มิ.ย. พ.ศ. 2466) มีบตรธิดา 11 คน ได้แก่
                  1) นางสมพร   ภักดิ์ใจ(สกุลเดิม บุญจูง เกิด พ.ศ. 2494) สมรสกับ นายสุริยา  ภักดิ์ใจ 
                  2) นางสาวสายสมร   บุญจูง(เกิด พ.ศ. 2496)   สมรสกับ....
                  3) นางจามิกร  ขันทองห้าว (สกุลเดิม บุญจูง เกิด พ.ศ. 2497)   สมรสกับ 
                  4) นายสิทธิไกรศร   บุญจูง(เกิด พ.ศ. 2500)   สมรสกับ....
                  5) นางยุคันธร  วิทุรวงศ์ (สกุลเดิม บุญจูง เกิด พ.ศ. 2503)  สมรสกับ....
                  6) นางเอมอร   มังคชาติ(สกุลเดิม บุญจูง เกิด พ.ศ. 2504) สมรสกับ....
                  7) นางอรชร   บุญจูง(เกิด พ.ศ. 2506)   สมรสกับ....
                  8) นางสาวอักษร   บุญจูง(เกิด พ.ศ. 2508)   สมรสกับ....
                  9) นางอัษฎาภรณ์(เดิมชื่อ อนุสรณ์)  บุญจูง (เกิด พ.ศ. 2510)  สมรสกับ....
                  10) นายธนูศร   บุญจูง (เกิด พ.ศ. 2511)  สมรสกับ....
                  11) นายสิงขร   บุญจูง (เกิด พ.ศ. 2516)  สมรสกับ....

3.3 นางอุบ  บริบูรณ์
3.4 นางสงัด  สมรสกับ นายบุญเชิด  ประทุมมาลย์

ทะเบียนบ้านหน้าแรกของนางอินทร์ บุตรภักดี ซึ่งเป็นบุตรีคนที่ 2 ของภรรยาคนที่สามกับพระยาบำรุงบุรประจันต์  จางวาง (จันดี กาญจนเสริม) 

บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 บ้านวัดร้าง ตำบลสะเดาใหญ่   
                     อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ


พิกัด(GPS:14.715296, 104.253933 หรือ พิกัด14°42'55.1"N 104°15'14.2"E) ของบ้านเลขที่ 22  หมู่ที่ 6 บ้านวัดร้าง 
ตำบลสะเดาใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ  หากผู้รู้หรือทายาทท่านใด เห็นว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ยังคลาดเคลื่อน หรือไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ได้กล่าวถึง กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย