-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กระเป๋าใบเตย บ้านตาทึง และบ้านหนองทับ

             บ้านตาทึง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเสือ และบ้านหนองทับ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านในชนบทที่ราษฏรปลูกใบเตยหนามอยู่จำนวนมากเกือบทุกครัวเรือน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุขันธ์ ได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพของราษฏร และริเริ่มให้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีจักสานใบเตย ขึ้น โดยให้การสนับสนุนงบประมาณและส่งไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสกลนคร แล้วกลับมาฝึกหัดสมาชิก และออกแบบการจักสานเป็นกระเป๋าใบเตย
กระเป๋าใบเตยบ้านตาทึง
กระเป๋าใบเตยบ้านหนองทับ
              ภายหลังได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ครู สรช.และสำนักงานพัฒนาชุมชน หาตลาดจัดจำหน่าย และปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ทั้งนี้กลุ่มได้พัฒนารูปทรงของ กระเป่าขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อมาได้พัฒนาเป็น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือกระเป๋าสะพาย และปลอกหมอน ปัจจุบันได้นำผลผลิตส่งจำหน่ายที่สถาบันจุฬาภรณ์เป็นประจำทุกเดือนๆละ ๕๐ ใบ กระเป๋าใบเตย และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี ๒๕๔๗ ระดับ สองดาว 

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย