ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

คำว่า "เมืองเขมรป่าดง" เมื่อปี พ.ศ. 2379 ประกอบด้วย 13 เมือง

           ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ภายหลังการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในปี พ.ศ. 2370 แล้ว ทางการได้ให้ความสําคัญต่อพื้นที่บริเวณอีสานมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการด้านกําลังพล และเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏชัดในปี พ.ศ. 2379 โดยพระองค์ได้มีพระบัญชา และทรงโปรดเกล้าฯให้ข้าราชการจากส่วนกลางออกไปสํารวจจํานวน และทําบัญชีสักเลก ดังนี้
พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
(พ.ศ. 2367-2394)

“...ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาออกไปทำบัญชี
เขมรป่าดง เมืองขุขันธ์ เมืองสุรินทร์  เมืองสังขะ เมืองศรีสะเกษ เมืองเดชอุดม เมืองนครจําปาศักดิ์ เมืองอุบล เมืองสุวรณภูมิ เมืองยโสธร เมืองศรีทันดร เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง เมืองอัตปือ รวม 13 เมือง ให้พระมหาเทพ (ป้อม) ซึ่งเป็นพระยามหาอํามาตย์ พระพิเรนทรเทพ (ขํา) ขึ้นไปชําระบัญชีคนเก่าและคนที่ข้ามมาใหม่ พระยามหาอํามาตย์ชําระตัวเลขเมืองนครพนม บ้านท่าบ่อ เมืองสกลนคร เมืองไชยบุรี เมืองกาฬสินธุ์ เมืองร้อยเอ็ด เมืองมุกดาหาร เมืองเขมราฐ เมืองคงเจียม เมืองสะเมีย เมืองสาลวัน เมืองคําทองใหญ่ รวม 12 เมือง พระพิเรนทรเทพชําระเลกเมืองหนองคาย เมืองหนองหาร เมืองขอนแก่น เมืองชนบท เมืองภูเวียง เมืองปากเหือง รวม 6 เมือง...”

ขอบคุณที่มา :
เจ้าพระยาทิพากรวงศามหาโกษาธิบดี.พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3.พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547.หน้า 70.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)