-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล

สภาวัฒนธรรมตำบล
1. คุณสมบัติสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบล
 • เป็นสมาชิกองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับรองและดำเนินงานอยู่ในตำบลนั้น
2. คุณสมบัติกรรมการสภาวัฒนธรรม
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล
3. คุณสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมตำบล
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
สภาวัฒนธรรมอำเภอ
1. คุณสมบัติสมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอ
    1.1 เป็นประธาน และกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล
    1.2 เป็นประธาน และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเท่าที่มีอยู่ในวันจัดตั้ง
    1.3 เป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมรับรองและดำเนินงานอยู่ในอำเภอนั้น
2. คุณสมบัติกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ
3. คุณสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
1. คุณสมบัติสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด
    1.1 เป็นประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ
    1.2 เป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมรับรองและดำเนินงานอยู่ในจังหวัดนั้น
2. คุณสมบัติกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภาวัฒนธรรมเขต
3. คุณสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
เงื่อนไขการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
1. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล ต้องประกอบด้วยเครือข่ายวัฒนธรรมตั้งแต่ ๒ เครือข่ายขึ้นไป จึงจะสามารถจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมระดับตำบลได้
2. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ ต้องประกอบด้วยเครือข่ายวัฒนธรรมตั้งแต่ ๓ เครือข่ายขึ้นไป จึงจะสามารถจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอได้
3. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด ต้องประกอบด้วยเครือข่ายวัฒนธรรมตั้งแต่ ๕ เครือข่ายขึ้นไป จึงจะสามารถจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัดได้
หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
 2. กฎกระทรวงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
 3. กฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555
 4. ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน คลิก
 5. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิก

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย