ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

การรับจดแจ้งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ จังหวัด

     คุณสมบัติผู้ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
  •      เป็นผู้แทนกลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน
     ขั้นตอนการยืนขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
      1.   จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน โดยใช้แบบ จจ.สวธ. 03
      2.   จัดทำบัญชีรายชื่อผู้แทนกลุ่ม ชุมชน องค์กร  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนจำนวนไม่เกิน 10 คน โดยใช้แบบ เอกสารประกอบแนบท้ายแบบ จจ.สวธ. 03
      3.   จัดทำมติของที่ประชุมกลุ่ม/ชุมชน/องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ให้ขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยใช้แบบ จจ.สวธ. 02
      4.   ขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม โดยใช้แบบ จจ สวธ 01 (ข) พร้อมแนบเอกสาร แบบ จจ สวธ 02 แบบ จจ สวธ 03 และแบบ เอกสารประกอบแนบท้ายแบบ จจ สวธ 03
     เงื่อนไขการยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
      1.  กรณีที่ประธานกลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ไม่สามารถยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมได้ด้วยตัวเองให้มีหนังสือมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอำนาจหรือฉันทะดำเนินการยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
      2. เอกสารในการยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น แบบ จจ สวธ. 03 เอกสารประกอบแนบท้ายแบบ จจ.สวธ. 03 แบบ จจ.สวธ. 02 และแบบ จจ.สวธ. 01 (ข) ต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์
     หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
  2. กฎกระทรวงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
  3. กฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555
  4. ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน คลิก
  5. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)