-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ

สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ

๑. เป็นส่วนราชการประจำอำเภอทุกอำเภอ เป็นหน่วยงานภายในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าฝ่ายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๗๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     (ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาคของอำเภอ รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ

     (ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ

     (ค) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ

     (ง) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ

     (จ) ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๗๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ จำนวน ๖ ภารกิจ ดังนี้
ภารกิจที่ ๑
ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ
รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ
     ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนการตรวจและติดตาม งาน/โครงการงบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ/ อปท. กำหนดให้มี การเสนอความต้องการขึ้นมาจากชุมชน

     ๑.๒ ประสานเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

     ๑.๓ งานประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกด้านงานวัฒนธรรมในชุมชน

     ๑.๔ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี และทางศาสนาพิธีในอำเภอ

     ๑.๕ งานบริการข้อมูลข่าวสารด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ๑.๖ การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของกระทรวง

ภารกิจที่ ๒
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอ


     ๒.๑ จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ๒.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ๒.๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

     ๒.๔ พัฒนาข้อมูลสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่

     ๒.๕ ประสานให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล

     ๒.๖ พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาต่าง ๆ ในชุมชน ๒.๗ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภารกิจที่ ๓
ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ


     ๓.๑ ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาและสืบสาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม

     ๓.๒ ประสานจัดประชุมอบรม / สัมมนาด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน ในระดับอำเภอ

     ๓.๓ ประสานเชื่อมโยงภารกิจหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในกรณีที่ไม่มีหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ ของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่

     ๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่น ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

     ๓.๕ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

     ๓.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา อาทิ แข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ

ภารกิจที่ ๔
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ


     ๔.๑ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอ / ตำบล

     ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากเงินกองทุนส่งเสริม งานวัฒนธรรม

     ๔.๓ การดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอ / ตำบล

     ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอ / ตำบล แลเครือข่าย ทางวัฒนธรรม

     ๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานศิลปิน แห่งชาติ ผู้มีผลงานที่ดีเด่นทางวัฒนธรรม ปราชญ์ชุมชน และผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศาสนา

ภารกิจที่ ๕
ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

     ๕.๒ การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรม

     ๕.๓ การดำเนินงานตามภารกิจ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภารกิจที่ ๖
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย


     ๖.๑ ดำเนินงานตามโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

     ๖.๒ ดำเนินงานตามโครงการตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย