-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วาระการประชุมของสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ครั้งที่ 2/2564

 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
ครั้งที่ 2 / 2564
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ 
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

โดย
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
ครบรอบ 983 ปี เมืองขุขันธ์ อัพเดทล่าสุด(15 พฤศจิกายน 2563)


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
ครั้งที่ 2 / 2564
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องออนไลน์คอนเฟอเรนซ์  สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
*************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง...(ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ)...
    1.1.1 พี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์ และสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ยินดีต้อนรับ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์(คนใหม่) ด้วยความยินดียิ่ง 

ที่ประชุม...........................................

1.1.2 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วัชรินทร์  สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ เครือข่ายวัฒนธรรม  เข้าร่วมประชุม  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้นำศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาอิสลาม  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  โดยที่ประชุมมีมติให้ นายวิทยา วิรารัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อีก ๑ สมัย (วะระ ๓ ปี) เป็นสมัยที่ ๓ 
       ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

ที่ประชุม...........................................

    1.1.3 หนังสือรับรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการได้รับคัดเลือกเป็น กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ และกฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพันจากตำแหน่ง การประชุมการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม...........................................

1.2 เรื่อง...(เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ)
    1.2.1 หนังสือรับรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการได้รับคัดเลือกเป็น กรรมการสภาวัฒนธรรม ระดับอำเภอ ตำบลและเทศบาลตำบล ที่ผ่านมา ...สัปดาห์หน้า หนังสือรับรองฯ ทุกระดับของอำเภอขุขันธ์ จะถูกส่งมาให้ที่เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ เพื่อส่งต่อให้ทุกท่านเป็นเก็บหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
ที่ประชุม...........................................

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่อง...(ไม่มี)...

3.2 เรื่อง...(ไม่มี)...

ที่ประชุม...........................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง...(ไม่มี)...

4.2 เรื่อง...(ไม่มี)...

ที่ประชุม...........................................

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1
จัดงานวันแม่ ปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      ตามที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานวันแม่ ปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ ราย โดยกำหนดจัดขึ้นในที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

      ในการนี้ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบล และสภาวัฒนธรรมตำบลทุกตำบลพิจารณาสรรหาแม่ตัวอย่างละ ๑ ราย ส่งรายชื่อให้สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาสรรหาเป็นตัวแทนของอำเภอขุขันธ์ ต่อไป


ที่มา : ที่ สวธ.ศก 28/2564  ลว 7 ก.ค. 2564 เรื่อง การสรรหาแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564


ที่ประชุม...........................................

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น(ถ้ามี)
6.1 เรื่อง...

6.2 เรื่อง...

ที่ประชุม...........................................

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย