-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วาระการประชุมของสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ครั้งที่ 1 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้นที่ 2 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

โดย
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
ครบรอบ 983 ปี เมืองขุขันธ์ อัพเดทล่าสุด(15 พฤศจิกายน 2563)
ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุม สวธ.ขข.1 / 2564(ฉบับย่อ) คลิก


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้นที่ 2
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
*************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง...(ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ)...
1.1.1 นายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ เชิญชวนชาวอำเภอขุขันธ์ทุกคน ฉีดวัคซึนป้องกันโควิด-19
เรียน   พี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์ทุกท่าน 
      ด้วยขณะนี้  สถานการณ์โรคติดเชื้อ covid-19 มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นการติดเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ซึ่งติดเชื้อได้ง่าย เร็วและมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น ที่ผ่านมาแม้เราจะมีมาตรการป้องกันโรคกันเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ แต่ก็ช่วยให้ลดการเกิดโรคได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะโรคนี้ได้ การฉีดวัคซีนจึงเป็นอาวุธที่สำคัญ และเป็นความหวังเดียวในขณะนี้ที่เราจะเอาชนะโรคนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  แต่การฉีดวัคซีนจะได้ผลทุกๆคนต้องร่วมแรงร่วมใจฉีดวัคนกันฉีดให้มากที่สุดอย่างน้อย 70% ของชาวอำเภอขุขันธ์ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการปกป้องคนของอำเภอขุขันธ์เรา   
     ผมจึงขอเชิญชวนและวิ่งวอนให้ชาวอำเภอขุขันธ์ทุกคน ได้สมัครใจร่วมรับวัคซีนในครั้งนี้อย่างทั่วถึง จะเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรก็ถือว่ามีคุณภาพดีและปลอดภัยทั้งหมด ขอให้ฉีดได้เร็วและทั่วถึงให้มากที่สุด เพราะ วัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อ และหากมีการติดเชื้อก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคทำให้เราไม่ป่วยหนักและเสียชีวิตได้  
        หากชาวอำเภอขุขันธ์ช่วยกัน...อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า...เราจะเอาชนะโรคนี้ได้  ถึงตอนนั้น บรรยากาศเก่าๆที่มีความสุขของพวกเรา  ก็จะกลับคืนมา...เราจะถอดหน้ากากอนามัยออกพร้อมกัน เราจะไปท่องเที่ยวไปพบปะญาติพี่น้องได้อย่างสบายใจ คนทำมาค้าขายก็จะค้าขายได้ดีขึ้น งนสังสรรค์รื่นเริง งานประเพณีต่างๆของเราที่เคยทำมาก็จะกลับมาเหมือนเดิม  ความสุขนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความร่วมมีอร่วมใจของชาวอำเภอขุขันธ์ทุกคน ผมขอจึงขอเชิญชวนชาวอำเภอขุขันธ์ทุกคน ฉีดวัคซึนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้อย่างทั่วถึงทุกคนด้วยครับ.. ขอบคุณครับ 
                                นายสุริยา  บุตรจินดา
                                   นายอำเภอขุขันธ์

1.2 เรื่อง...(เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ)

1.2.1 แนะนำสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ 

เวปไซต์ www.mueangkhukhanculturalcouncil.org
เพจเฟสบุก @KHUKAN.KKDC หรือ https://www.facebook.com/KHUKAN.KKDC
ข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ คลิก
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563


ที่ประชุม...........................................

1.2.2 แนะนำ รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ 
   นายสุเพียร  คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์(31 ธันวาคม 2563 -ปัจจุบัน) 

ที่มา : 
ที่ ศก ๐๐๓๑/๐๓๗๖ ลว 15 ม.ค. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม - ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

หมายเหตุ กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ชุดเดิม
เริ่มดำรงตำแหน่ง 
ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  (ตาม ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ ข้อที่8 ความว่า ...ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ขึ้นใหม่ ให้ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป จนกว่าประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ )

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติกล่าวคือมีการระบาดของโรคโควิด 19  และมีประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ทำให้กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ชุดเดิม ยังคงดำรงตำแหน่งมาจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งฯ 4 ปี 3 เดือน 10 วัน (ตามข้อบังคับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ ข้อที่8 ความว่า ...และในกรณีที่ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และมีเหตการณ์ไม่ปกติที่ทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขึ้นใหม่ได้  ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้     และมีประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น  รักษาการแทนในตําแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์   เพื่อดําเนินงานต่อไป    จนกว่าประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ )

1.2.3 
กิจกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน เนื่องในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ เป็นตัวแทนกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ประสานงานและจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมรากวัฒนธรรม  ของดีบ้านฉัน เนื่องในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ ลานประกวดด้านหน้าเวทีการกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณกลุ่มทอผ้าลายลูกแก้ว บ้านนิคมเขต7  ตำบลนิคมพัฒนา  นำโดย นางสริด วงษ์ขันธ์ และคณะ ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมตำบลนิคมพัฒนา ที่ได้เข้าร่วมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและกิจกรรมสาธิตทำอาหารพื้นถิ่นในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์

อาหารพื้นถิ่นอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ที่นำเสนอประจำปีนี้ คือแกงไก่ใส่ขนุน សម្លខ្ទិះខ្នុរសាច់មាន់  Chicken Curry with Young Jackfruit ก็ได้รับความสนใจและได้รับคำชื่นชมว่า รสชาติอร่อยถูกปาก และขายได้จนเกลี้ยงหม้อ...จนเหลือไว้เพียงถ้วยเดียวไว้ให้กรรมการมาตรวจประเมิน...เท่านั้น

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ กลุ่มพานบายศรีบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลลมศักดิ์  นำโดย นางสวิน พันแก่น และนางคูณ สุภารัตน์  โดยมีคุณครูณัฐพล พันแก่น พนักงานขับรถที่ได้พาคณะทำพานบายศรีเข้าร่วม การประกวดทำพานใบศรีใบตอง ในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ กลุ่มแส่วผ้าบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลลมศักดิ์  ที่ได้เข้าร่วมการประกวดแส่วผ้า  ในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์ วันนี้มาประกวดแส่วผ้า / ប៉ាក់ក្បាច់ក្បូរ​ /ปัก-กบัจ*-กโบร*/ ได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ขอขอบคุณ คณะนักเรียนและคุณครู จาก โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  อำนวยการแสดงโดย นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ที่ได้จัดรายการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง  การแสดงศิลปะวัฒนธรรม : เรื็อมแซนโฎนตา   และ การสาธิตพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้าน ในนามตัวแทนอำเภอขุขันธ์ 
1.2.4 กิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องใน #วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พุทธศักราช 2564 มาจัดที่ #โบราณสถานปราสาทตาเล็ง ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
       อำเภอขุขันธ์ โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา โดย กลุ่มโบราณคดี ที่ได้นำจัดกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องใน #วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พุทธศักราช 2564 มาจัดที่ #โบราณสถานปราสาทตาเล็ง ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ท่านขวัญศรัญธิดา  เรืองนภัครสกุล ปลัดอำเภอขุขันธ์ ท่านสุบรรณ์ นันทชาติ นายก อบต.ปราสาท ท่านสุเพียร คำวงศ์ รักษาการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการรพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลปราสาท ตลอดจน ราษฎรในพื้นที่ตำบลปราสาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  
       ขอขอบคุณ #สภาวัฒนธรรมตำบลปราสาท  #โรงเรียนบ้านปราสาท และ #ชมรมผู้สูงอายุตำบลปราสาท ที่ได้จัดรายการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมแสดงในพิธีเปิด จำนวน 3 ชุดการเเสดง ได้เเก่ 1. ระบำอัปสรา  2. การขับร้องเพลงภาษาพื้นบ้าน เเละ 3. รำอันเร ทำให้กิจกรรมในพิธีเปิดฯ มีความงดงาม และเเสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวตำบลปราสาทที่อยู่อาศัยคู่กับโบราณสถานปราสาทตาเล็งมาหลายชั่วอายุคน นอกเหนือจากกิจกรรมทำความสะอาดโบราณสถานเเล้ว อบต.ปราสาท และชาวบ้านตำบลปราสาท ได้เพิ่มเติมกิจกรรม ได้แก่ การตักบาตรร่วมกันตอนเช้า พิธีบวงสรวงปราสาท เเละสรงน้ำพระ จึงทำให้กิจกรรมในวันนี้สมบูรณ์เเละเป็นที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 เรื่อง...(ไม่มี)...

2.2 เรื่อง...(ไม่มี)...

ที่ประชุม...........................................

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่อง...(ไม่มี)...

3.2 เรื่อง...(ไม่มี)...

ที่ประชุม...........................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 
จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ผ้าลายลูกแก้ว เป็น ผ้าลายอัตลักษณ์ศรีสะเกษ
        จังหวัดศรีสะเกษ สืบค้นผ้าอัตลักษณ์ศรีสะเกษ ใช้ ผ้าลายลูกแก้ว เป็น ผ้าลายอัตลักษณ์ศรีสะเกษ ภาษาเขมรขุขันธ์ เรียก ក្រណាត់កែប្ប​​ #กรอนัตแก็บ บ้างก็เรียก កន្សែងកែប្ប​ #กนฺแซงแก็บ  ภาษากูยตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ เรียก អិកកែប្ប #เอ็กแก็บ  ภาษากูยตำบลจะกง เรียก #ฉิกแก๊บ  ภาษาลาวศรีสะเกษ เรียก #ผ้าเหยียบลายลูกแก้ว

4.2 ลายปักแส่วอัตลักษณ์อำเภอขุขันธ์  The Uniqueness Khukhan of Embroidery  #ក្បាច់រចនាស្រុកគោកខណ្ឌ
        นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าของอำเภอขุขันธ์ ได้นำเอา #อัตลักษณ์ของอำเภอขุขันธ์ คือ #เกวียนน้อย #คุรุน้อยและ #ดอกลำดวนแดง มาปักแส่ว บน #ผ้าอัตลักษณ์อำเภอขุขันธ์
         #กลุ่มปักแส่วผ้าบ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ โดยนางวีระยา ศรีมาศ ประธานกลุ่ม ได้ #ปักแส่วลวดลายเชิงเทียน ซึ่งมีฐานเชิงเทียนเป็นลายจักสาน คั่นด้วยลายโซ่ แล้วเพิ่ม #ลายล้อเกวียนด้านล่าง ปิดด้วย #โซ่คล้อง ๒ เส้น  มี #เกวียนน้อย #ดอกลำดวนแดงในคุรุน้อย ซึ่งทางกลุ่มได้ปักแส่วลวดลายให้สวยงาม ตามความต้องการของลูกค้า และประชาสัมพันธ์อำเภอขุขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ผ่านลายผ้าซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มทอผ้าและประชาชนทั่วไป ร่วม #ออกแบบผ้าอัตลักษณ์อำเภอขุขันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างความภาคภูมิใจใน #ภูมิปัญญาของคนขุขันธ์
#อะไรๆก็ดีที่ขุขันธ์💦💦

ที่ประชุม...........................................

4.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ จะดําเนินการรวบรวมและจัดทําข้อมูล ปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 

            ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการรวบรวมและจัดทําข้อมูล ปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามรายการที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน เพื่อจัดทําเป็นบัญชีปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริม บทบาทของปราชญ์ท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาครัฐ 

           ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  จึงขอความอนุเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลในพื้นที่ของอำเภอขุขันธ์ สํารวจข้อมูลปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และชุมชนให้การ ยอมรับอย่างเป็นที่ประจักษ์ ตามรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีแล้ว ตามลิงก์และQR-Codeด้านล่างนี้ โดยจัดทําข้อมูลตามแบบสํารวจปราชญ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งจัดส่ง ข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  นี้

 แบบสำรวจมรดกภูมิปัญญาและปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิก  หรือใช้โทรศัพท์ส่องQR-Code ด้านล่างนี้

หมายเหตุ บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของจังหวัดศรีสะเกษ คลิก
ที่มา : 
ที่ ศก ๐๐๓๑/ว ๑๕๙๒ ลว 15 มี.ค. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สํารวจปราชญ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2564 -2566


          ตามที่ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้มอบทิศทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๒ ด้านใหญ่คือ อาหาร และผ้าไทย และได้กำหนดกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๓ ปี  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  และที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)  กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่  จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

            อธิบดีสวธ.เผยต่อว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ (เฉพาะในส่วนภูมิภาค) ดังนี้
๑. สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรมเทศบาล และสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่เกิน ๒๑ คน)
๒. สภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๔  (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๓๙ คน)
๓. สภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๑๙ คน และไม่เกิน ๕๑ คน)
๔. สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
        ขณะนี้ เลขานุการสภาวัฒนธรรม รก.แทนประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รวบรวมเอกสารแบบบันทึกการปรึกษาหารือการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรม  แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาวัฒนธรรม  และแบบสำรวจความคงอยู่และสถานภาพการเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมฯ เพื่อส่งให้วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวฒนธรรมตำบล และเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป  
       และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID–19)  ซึ่งโรคดังกล่าว ได้ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นระลอกที่ ๓  ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอขุขันธ์  จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลา จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  ในวันนี้ วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในลำดับไป

หมายเหตุ
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิก

กฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิก

กฎกระทรวงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิก


และเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

๑. ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อคลิก

๒. แบบบันทึกการปรึกษาหารือการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรม คลิก
๓. แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาวัฒนธรรม  คลิก

๔. แบบสำรวจความคงอยู่และสถานภาพการเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมฯ คลิก

๕. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม คลิก

๖. กรอบแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม คลิก


ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน : นายสุเพียร  คำวงศ์  เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569


ที่มา : ที่ ศก 0031/ว0376 ลว 15 ม.ค. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

ที่ประชุม...........................................

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเงินอื่น(ถ้ามี)
6.1 เรื่อง...

6.2 เรื่อง...

ที่ประชุม...........................................

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย