-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบรางวัลคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปี 2560

           เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.15 น. ณ หอประชุมใหญ่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยในวาระก่อนการประชุม นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เชิดชูคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ ของอำเภอขุขันธ์ โดยมีนายขวัญชัย ชัยโพธิ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ นำคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการของอำเภอขุขันธ์ เข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 คน (เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้ร่วมกันคัดเลือกบุคคลต้นแบบของอำเภอขุขันธ์ ตามพระราชดำรัส 9 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ดังมีรายนามต่อไปนี้
          1. พากเพียรอดทน​ ได้แก่ นายหวน ศรีนาค ต.ปราสาท
          2. เสริมสร้างคนดี ​ ได้แก่ นายบุญส่ง อ่อนคำ ต.ห้วยเหนือ
          3. รู้รักสามัคคี ​ ได้แก่ นายสวัสดิ์ วงษ์ขันธ์ ต.ปรือใหญ่
          4. มีน้ำใจ ​ ได้แก่ นายปกาศิต เพชรล้วน ต.นิคมพัฒนา
          5. ใฝ่ประหยัด ​ ได้แก่ นางไสว ดอกพอง ต.ศรีตระกูล
          6. ซื่อสัตย์สุจริต ​ ได้แก่ นายมังกร ใจหวัง ต.ใจดี
          7. เศรษฐกิจพอเพียง ​ ได้แก่ นายอนัน พันธุชาติ ต.กันทรารมย์
          8. เรียงร้อยไมตรี ​ ได้แก่ นางสมสิน ศรีไชยปัญหา ต.หนองฉลอง
          9. หวังดีมีเมตตา ​ ได้แก่ นายณฐกร ประเสริฐ ต.ห้วยเหนือ

           ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จงรักษาและดำรงคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ และอนุชนรุ่นหลังตลอดไปเทอญฯ

  1. บุคคลต้นแบบด้านพากเพียรอดทน​ ได้แก่ นายหวน ศรีนาค ต.ปราสาท

2. บุคคลต้นแบบด้านเสริมสร้างคนดี ​ ได้แก่ นายบุญส่ง อ่อนคำ ต.ห้วยเหนือ
3. บุคคลต้นแบบด้านรู้รักสามัคคี ​ ได้แก่ นายสวัสดิ์ วงษ์ขันธ์ ต.ปรือใหญ่
  
4. บุคคลต้นแบบด้านมีน้ำใจ ​ ได้แก่ นายปกาศิต เพชรล้วน ต.นิคมพัฒนา
5. บุคคลต้นแบบด้านใฝ่ประหยัด ​ ได้แก่ นางไสว ดอกพอง ต.ศรีตระกูล

6. บุคคลต้นแบบด้านซื่อสัตย์สุจริต ​ ได้แก่ นายมังกร ใจหวัง ต.ใจดี
7. บุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ​ ได้แก่ นายอนัน พันธุชาติ ต.กันทรารมย์

8. บุคคลต้นแบบด้านเรียงร้อยไมตรี ​ ได้แก่ นางสมสิน ศรีไชยปัญหา ต.หนองฉลอง
9. บุคคลต้นแบบด้านหวังดีมีเมตตา ​ ได้แก่ นายณฐกร ประเสริฐ ทต.ห้วยเหนือภาพ/ข่าว : นายสุเพียร คำวงศ์ งานเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ 
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(4 เมษายน 2560)

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย