-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศรีสะเกษ มอบรางวัลคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปี 2560

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่ลานถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟ จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ จาก 22 อำเภอๆละ 9 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 198 คน ประกอบไปด้วย ด้านพากเพียรอดทน ด้านเสริมสร้างคนดี ด้านรู้รักสามัคคี ด้านมีน้ำใจ ด้านไผ่ประหยัด ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเรียงร้อยไมตรี และด้านหวังดีมีเมตตา เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อให้บุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ ได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป


               สำหรับอำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้ร่วมกันคัดเลือกบุคคลต้นแบบของอำเภอขุขันธ์ ตามพระราชดำรัส 9 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังมีรายนามต่อไปนี้
               1. พากเพียรอดทน​ ได้แก่ นายหวน ศรีนาค ต.ปราสาท 
               2. เสริมสร้างคนดี ​ ได้แก่ นายบุญส่ง อ่อนคำ ต.ห้วยเหนือ 
               3. รู้รักสามัคคี ​ ได้แก่ นายสวัสดิ์ วงษ์ขันธ์ ต.ปรือใหญ่ 
               4. มีน้ำใจ ​ ได้แก่ นายปกาศิต เพชรล้วน ต.นิคมพัฒนา 
               5. ใฝ่ประหยัด ​ ได้แก่ นางไสว ดอกพอง ต.ศรีตระกูล 
               6. ซื่อสัตย์สุจริต ​ ได้แก่ นายมังกร ใจหวัง ต.ใจดี 
               7. เศรษฐกิจพอเพียง ​ ได้แก่ นายอนัน พันธุชาติ ต.กันทรารมย์
               8. เรียงร้อยไมตรี ​ ได้แก่ นางสมสิน ศรีไชยปัญหา ต.หนองฉลอง 
               9. หวังดีมีเมตตา ​ ได้แก่ นายณฐกร ประเสริฐ ทต.ห้วยเหนือ 
               ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ จงรักษาและดำรงคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ และอนุชนรุ่นหลังตลอดไปเทอญฯ

สภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ ส่งเสริมคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ
(ข่าวเช้านี้ที่อีสานใต้ ช่องNBTUBON 21-03-60)


ภาพ/ข่าว : นายสุเพียร  คำวงศ์ 
งานเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ 
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2560

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย