-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325-ปัจจุบัน)


ลำดับ
พระรูป
พระนาม
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ
สถิต ณ
1
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)1.jpg
พ.ศ. 2325
พ.ศ. 2337
2
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)1.jpg
พ.ศ. 2337
พ.ศ. 2359
3
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)1.jpg
พ.ศ. 2359
พ.ศ. 2362
4
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)1.jpg
พ.ศ. 2363
4 กันยายน พ.ศ. 2365
5
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)1.jpg
มีนาคม พ.ศ. 2365
23 กันยายน พ.ศ. 2385
6
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)1.jpg
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2386
พ.ศ. 2392
7
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1.jpg
สิงหาคม พ.ศ. 2394
9 ธันวาคม พ.ศ. 2396
8
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์1.jpg
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434
28 กันยายน พ.ศ. 2435
9
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)1.jpg
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436
11 มกราคม พ.ศ. 2443
10
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส1.jpg
5 ธันวาคม พ.ศ. 2453
2 สิงหาคม พ.ศ. 2464
11
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์1.jpg
20 สิงหาคม พ.ศ. 2464
25 สิงหาคม พ.ศ. 2480
12
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)1.jpg
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487
13
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์1.jpg
31 มกราคม พ.ศ. 2488
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
14
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)1.jpg
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
17 มิถุนายน พ.ศ. 2505
15
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย).jpg
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
16
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)1.jpg
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
18 ธันวาคม พ.ศ. 2514
17
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)1.jpg
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
7 ธันวาคม พ.ศ. 2516
18
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)1.jpg
22 มิถุนายน พ.ศ. 2517
27 สิงหาคม พ.ศ. 2531
19
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)1.jpg
21 เมษายน พ.ศ. 2532
24 ตุลาคม พ.ศ. 2556
20
สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร).jpg
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ปัจจุบัน

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย