-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ1. เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
2. ตั้งจิตใจให้เป็นสมาธิ กราบ 3 ครั้ง
3. ตั้ง "นะโม" 3 จบ แล้วสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า 9 ประการ(นวคุณ) ดังนี้
    " อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
       วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
       อะนุตตะโร    ปุริสสะธัมมะสาระถิ 
       สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
"
4. กล่าวบูชาคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ดังนี้
   " อหัง วันทามิ ทูระโต   

     อหัง วันทามิ ธาตุโย
     อหัง วันทามิ สัพพะโส "
แล้วต่อด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ดังนี้
    " อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ "
        (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้)
     " อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ "
        (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้)
     " อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ "
         (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้)
5. อธิษฐานจิตขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแด่ตัวท่านเอง
    เสร็จแล้ววางเครื่องสักการะบูชาบนถาดรองเครื่องสักการะ
6. กราบ 3 ครั้ง...เป็นอันจบพิธีการ

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย