ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ปี พ.ศ. 2441 ร.5 ทรงให้ความสำคัญกับการออกเสียง ร. เรือ และ ล. ลิง อย่างจริงจัง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5
        การให้ความสําคัญต่อการใช้ ร เรือ ล ลิง ปรากฏชัดในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีถึงพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ในปี พ.ศ. 2456) ปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ ถึงปัญหาการละเลยใช้ ร เรือ ของคนในขณะนั้น ว่า

“...ทุกวันนี้ เกิดการเรียกได้แต่ตัว ร. หรือตัว ล. อย่างเดียว ทิ้งเสียงอย่าง 1...เกือบจะว่าเด็กหนุ่มแลสาวทุกวันนี้ ได้เลิกอักษรไทยเสีย 1 ตัว เปนเหตุให้ทิ้งภาษาไทยเสียหลายร้อยคําไม่พูดลง เรียกคําเดียวหมายความเป็นสองอย่าง ทําให้ภาษาแคบเข้าอีกมาก เห็นว่าเป็นทั้งนี้ น่าจะด้วยครูเป็นคนเดียว อาจจะเพาะเด็กให้ตามไปได้ตั้งร้อย อย่างต่ำก็ไม่สังเกตรู้ว่านักเรียนพูดผิดหรือถูก จึงเห็นว่าควรจะตั้งสอบไล่ครู อาจารย์ ให้รู้จักอักษรทั้งสองตัวนี้ให้ชัดเจน ถ้าผู้ใดเรียกไม่ได้ หรือเรียกได้แต่อย่างเดียว ให้หยุดเงินเดือนแขวนไว้เสีย 1 เดือน ให้ซ้อมตัวเอง หรือตั้งโรงเรียนอาจารย์ขึ้นซ้อมใช้ตัวอักษรให้ถูก ถึงกําหนดเดือนให้เอามาสอบ หากว่าดัดเสียงเรียกอักษรให้ถูกต้องไม่ได้ ให้ออกเสียจากอาจารย์ไปรับจ้างเขาเขียนหนังสือ หรือแจวเรือดีกว่า ไม่เป็นการหากินด้วยมิจฉาชีวะล่อลวงเด็กให้เสื่อมจากภาษาของปู่ย่าตายาย”(1)

         พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉบับข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของทางการที่จะจัดการกับลักษณะอันหลากหลายของการใช้ภาษาไทยให้อยู่ในแบบฉบับของความถูกต้อง ผ่านการออกเสียง ร. เรือ และ ล. ลิง บุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะถูกนับเข้าเป็นความบกพร่องที่รัฐไม่สามารถจะยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ครู” ซึ่งถือเป็น “คนกลางทางวัฒนธรรม” (cultural broker) ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการนําการถ่ายทอดวัฒนธรรมของรัฐไปสู่ชาวบ้าน(2)

เอกสารอ้างอิง
(1)หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ศ.2/6 แผนจัดการศึกษา (30 ก.ค. 117 (พ.ศ.2441) -17 ก.ย. 127 (พ.ศ. 2451).

(2)ประสิทธิ์ ปรีชา, “ระบบการศึกษาและภาษาในกระบวนการสร้างรัฐชาติไทย,” วารสารสังคมศาสตร์ฉบับพิเศษ 19,1 (2550): 285
.

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 086-1308496
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 098-5869569

สนับสนุนโดย