-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2512

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2512พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ตรงกับสมัยจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี

          ต่อมา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้สภาพของนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สิ้นสุดสภาพลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เนื่องจากได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้สมาชิกนิคมได้มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ถนน แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น และได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้สมาชิกในนิคมมีหลักฐานมั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเองได้ตามอัตภาพ และบรรลุความมุ่งหมายในการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแล้ว จึงสมควรถอนสภาพนิคมเพื่อมอบให้จังหวัดศรีสะเกษปกครองดูแลต่อไป
ที่มา: 
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๑๒ คลิก 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสิ้นสภาพของนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๓๒๕ คลิก


ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย