-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานแซนโฎนตา ศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2554


     อำนวยการสร้าง...นายอนุรัตน์  ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์
     บท........นายปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
     บรรยาย...นายเรวัตร  อสิพงษ์  ครูโรงเรียนขุขันธ์ 
     เสียงภาษาถิ่นเขมร...นายสำราญ กอย่ากาง ผู้ใหญ่บ้านหนองก๊อก หมู่ที 10 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.083-7353609
     ตัดต่อ...นายสุเพียร คำวงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ 

     คำขวัญประจำอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
      
          "ขุขันธ์ เมืองเก่า   ชนทุกเผ่าสามัคคี  บารมีหลวงพ่อโตวัดเขียน  กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี    ประเพณีแซนโฎนตา" 

     ข้อความบทบรรยาย  โดยสังเขป
      
          "สวัสดี แมอ็อวบอง-ปโอน ซรก ซแร เยิง กรุปๆเคนีย ซมสดัปขมาท บานเต็จ กนง บนประเพณี แคเบ็น แซน โฎนตา กนง ฉนำนิฮ์ "(แปลถอดความจากภาษาถิ่นเขมรว่า   สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเราทุก ๆท่าน เชิญฟังกระผมประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อย(หรือ เชิญฟังทางนี้...) ในงานบุญประเพณีแซนโฎนตา ในปีนี้)
              
             จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอขุขันธ์  ภายใต้การนำของ นาย อนุรัตน์     ลีธีระประเสริฐ  นายอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์  ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าเขมร และกูย ที่เรียกว่าประเพณีแซนโฏนตา อันเป็นวัฒนธรรมทีดีงามของท้องถิ่นชาวอีสานใต้ ที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ    

         อำเภอขุขันธ์  จัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 - 23 กันยายน  พุทธศักราช  2554  ณ บริเวณ   ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน    ในงานฯ   ชมขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ     ของชนเผ่าเขมร และส่วย ที่ยิ่งใหญ่ 
  
         ปีนี้ จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปี  ชมศิลปะการแสดงอารยธรรมโบราณ   ของชนสี่เผ่า  การออกร้านของส่วนราชการ และกลุ่มเครือข่าย
OTOP ต่างๆ 
         อย่าลืมวันที่  22 - 23 กันยายน  พุทธศักราช  2554  กลับบ้านเรา... มาร่วมเซ่นไหว้บรรพบุรุษพร้อมกันที่ ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน   อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย