ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พุทธประวัติฉบับบริบูรณ์ คลิกเดียวฟังได้จนจบทั้ง ๑๗ ตอน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์


พุทธประวัติฉบับบริบูรณ์ คลิกเดียวฟังได้จนจบทั้ง ๑๗ ตอน 
บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ 
และเจ้าอาวาสวัดบ้าน­­ป­­รือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

5 ความคิดเห็น:

 1. ด้วยความเคารพ
  แสดงความคิดเห็น ได้หรือไม่ ขอรับ..?

  ตอบลบ
 2. ด้วยความยินดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเคารพในความคิดเห็นจากทุกท่าน ครับ

  ตอบลบ
 3. เพื่อการศึกษา..
  เกี่ยวกับศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าคือ ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ และพระพุทธเจ้า ทรงเป้นผู้ปัญญัติคำสอน ซึ่งแน่นอนว่า จะต้องเป็นหนึ่งเดียว แต่ปัจจุบัน คำสอน ในทุกๆ เรื่อง ล้วนมีความแตกต่างออกไป ในแต่ละกลุ่ม แต่ละสำนัก แต่ละนักปฏิบัติ

  กระผม ในฐานะผู้ศรัทธาต่อ พระพุทธเจ้าหรือตถาคต เพียงมาสะกิดต่อท่านทั้งหลายว่า ท่านกำลัง ศรัทธาใคร และผู้ที่ท่านศรัทธา ได้ประกันความเป็นไป ของชีวิตไว้ อย่างไร..?

  ตอบลบ
 4. พระพุทธเจ้า เป็นคนหรือมนุษย์ เหมือนกับคนหรือมนุษย์ บนโลกของเรา เพียงแต่ท่านได้บำเพ็ญเพียรซึ่งท้ายที่สุด ได้สำเร็จเป็น อรหันตสัมมาสัมพุทธ คือ ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง แล้วท่านใช้คำพูด เป็นเสียง เป็นภาษา ในการถ่ายทอด พระพุทธเจ้า จึงมีที่มาที่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ใช่ลอยมาหรือหาที่มา หรือหาตัวตน ไม่ได้

  คำพูด คำสอน มีจารึกไว้เป็น พุทธวจน ซึ่งวิธีการเข้าถึง คำสอน มีลำดับขั้นตอน คือ

  ตอบลบ
 5. หนังสือปฐมธรรมหน้า 293 -บาลี ม.ม.13/233/238

  ภิกษุทั้งหลาย ! เราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตตผล ด้วยการกระทำอันดับแรก เพียงอันดับเดียว
  ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แต่ว่า การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้ เพราะการศึกษาโดยลำดับ เพราะการกระทำโดยลำดับ เพราะการปฏิบัติโดยลำดับ
  ภิกษุทั้งหลาย ! มีการประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับ เพราะการกระทำโดยลำดับ เพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้น เป็นอย่างไรเล่า?

  ภิกษุทั้งหลาย ! บุรุษบุคคลในกรณีนี้
  เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเข้าไปหา (สัปบุรุษ)
  เมื่อเข้าไปหา ย่อมเข้าไปนั่งใกล้
  เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสตลงสดับ
  ผู้เงี่ยโสตลงสดับ ย่อมได้ฟังธรรม
  ครั้นฟังแล้ว ย่อมทรงจำธรรมไว้
  ย่อมใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลาย ที่ตนทรงจำไว้
  เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรม นั้นอยู่ ธรรมทั้งหลาย ย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ ฉันทะ (ความพอใจ) ย่อมเกิด
  ผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อมมีอุตสาหะ
  ครั้นเกิดอุตสาหะแล้ว ย่อมใช้ดุลยพินิจ (เพื่อหาความจริง)
  ครั้นใช้ดุลยพินิจ (พบ) แล้ว ย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้น
  ผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ ย่อมกระทำให้แจ้ง ซึ่งบรมสัจจ์ด้วยนามกายด้วย ย่อมเห็นแจ้งแทงตลอด ซึ่งบรมสัจจ์นั้นด้วยปัญญาด้วย

  ตอบลบ

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569

สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569