ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2564 -2566

 TIMELINE ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในพืนที่อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

        นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้มอบทิศทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๒ ด้านใหญ่คือ อาหาร และผ้าไทย และได้กำหนดกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๓ ปี  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  และที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)  กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่  จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

            อธิบดีสวธ.เผยต่อว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ (เฉพาะในส่วนภูมิภาค) ดังนี้

๑. สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรมเทศบาล และสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่เกิน 21 คน)

๒. สภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 39 คน)

๓. สภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 19 คน และไม่เกิน 51 คน)

๔. สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ที่มา :

“สวธ.ประกาศขยายเวลาสรรหาคณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่”. 2021. Culture.go.th. 2021. http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5515&filename=index.


“สวธ.เตรียมความพร้อมสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจากระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ.” 2020. Culture.go.th. 2020. http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5494&filename=index.


พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิก

กฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิก

กฎกระทรวงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิก


และเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

๑. ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อคลิก

๒. แบบบันทึกการปรึกษาหารือการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรม คลิก
๓. แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาวัฒนธรรม  คลิก

๔. แบบสำรวจความคงอยู่และสถานภาพการเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมฯ คลิก

๕. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม คลิก

๖. กรอบแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม คลิก


ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน : นายสุเพียร  คำวงศ์  เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569


ที่มา : ที่ ศก 0031/ว0376 ลว 15 ม.ค. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม


ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 086-1308496
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 098-5869569

สนับสนุนโดย