-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2564 -2566

 TIMELINE ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในพืนที่อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

        นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้มอบทิศทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๒ ด้านใหญ่คือ อาหาร และผ้าไทย และได้กำหนดกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๓ ปี  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  และที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)  กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่  จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

            อธิบดีสวธ.เผยต่อว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ (เฉพาะในส่วนภูมิภาค) ดังนี้

๑. สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรมเทศบาล และสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่เกิน 21 คน)

๒. สภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 39 คน)

๓. สภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 19 คน และไม่เกิน 51 คน)

๔. สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ที่มา :

“สวธ.ประกาศขยายเวลาสรรหาคณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่”. 2021. Culture.go.th. 2021. http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5515&filename=index.


“สวธ.เตรียมความพร้อมสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจากระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ.” 2020. Culture.go.th. 2020. http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5494&filename=index.


พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิก

กฎกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิก

กฎกระทรวงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิก


และเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

๑. ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อคลิก

๒. แบบบันทึกการปรึกษาหารือการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรม คลิก
๓. แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาวัฒนธรรม  คลิก

๔. แบบสำรวจความคงอยู่และสถานภาพการเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมฯ คลิก

๕. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม คลิก

๖. กรอบแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม คลิก


ติดต่อสอบถาม/ประสานงาน : นายสุเพียร  คำวงศ์  เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569


ที่มา : ที่ ศก 0031/ว0376 ลว 15 ม.ค. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม


ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย